RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Insurance Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-101), ul. Wojska Polskiego  45A /46,  NIP: 5361894636, REGON:  142646640 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@insurance-brokers.pl, pod numerem telefonu 22 713 01 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby-  ul. Sukienna 78 lok. 1; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: w celu realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z umocowanie w Liście brokerskim będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z prowadzeniem Państwa spraw ubezpieczeniowych, ustalane zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

VI. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami