UBEZPIECZENIA

BUDYNKI I MIENIE

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych ochrona obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach tego ubezpieczenia oferują ochronę w zakresie  ryzyk podstawowych : ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego tzw. F

ISTOTA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

FLEXA oraz w zakresie ryzyk dodatkowych takich jak: eksplozja,  implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach, upadek drzew i masztów, przepięcia.

W ramach tego ubezpieczenia można wybrać stosowny do własnych potrzeb, bardziej lub mniej obszerny, zakres ubezpieczenia.

Obok ubezpieczenia od ognia najbardziej znanym i najczęściej stosowanym ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z dodatkową możliwością objęcia ochroną ryzyka wandalizmu zwanego też dewastacją.

Zakres ubezpieczenia oparty na formule wszystkie ryzyka (All Risks). W systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk istnieje odwrotna zasada ustalania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za zaistniałą szkodę – Ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę pod warunkiem, że nie jest ona literalnie wymieniona jako wyłączona z zakresu ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Przedmiotem ubezpieczenia może być objęty cały  majątek firmy lub wybrane grupy mienia takie jak:

  • budynki i budowle, lokale
  • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
  • środki obrotowe
  • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
  • mienie powierzone – nie będące własnością ubezpieczonego
  • nakłady inwestycyjne w budynkach
  • wartości pieniężne
  • mienie pracownicze
  • utrata zysku

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Portfel naszych Klientów stanowią przedsiębiorstwa o zróżnicowanych profilach i skali działalności oraz wielkości majątku. Ubezpieczenie majątku dużych przedsiębiorstw może być rozpatrywane jako pojedyncza linia biznesu lub kompleksowo w powiązaniu z ofertami innych linii takich jak: ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia finansowe czy komunikacyjne. W sferze naszej aktywności leży także sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którym oferujemy przystępne i elastyczne rozwiązania na bazie ubezpieczeń pakietowych. W oparciu o zdobyte doświadczenia szacujemy realne ryzyko ubezpieczeniowe i konstruujemy indywidualny program ubezpieczeń majątkowych dla naszych Klientów. Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeń majątkowych, złożone przez naszych Klientów.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@insurance-brokers.pl

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami