Regulamin sklepu internetowego
www.arturjobda.pl

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy https://www.arturjobda.pl/ prowadzony jest przez Artura Jobda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artur Jobda 05-400 Otwock ul: Goldflama 8a NIP:5321985083, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
  1. Dowód zakupu – faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru. W przypadku, gdy kupujący wymaga faktury na zamówione towary, należy podać pełne dane firmy wraz z NIP. W przypadku wystawienia Faktury na osobę fizyczną wymagana jest informacja w okienku: Uwagi do zamówienia.
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta, wypełniany podczas składania pierwszego Zamówienia,
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  5. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
  7. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawcę,
  8. Produkt – dostępne w Sklepie internetowym w formie zapisu video – plan treningowy lub szkolenie, ebook (Produkt cyfrowy), książka lub inna rzecz wystawiona na sprzedaż,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,
  3. umożliwieniu wyrażenia opinii na temat danego Produktu.
 4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego arturjobda.pl, świadczonych drogą elektroniczną, jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Microsoft Edge w aktualnej wersji lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w aktualnej wersji, Safari w aktualnej wersji oraz włączoną obsługę Java Script.
 5. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zatem nie stanowią one oferty.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

 

 • 2
  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA
 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta podczas składania pierwszego Zamówienia;
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana przez Kupującego w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail Sprzedawcykontakt@arturjobda.pl;

 

 • 3.
  WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz akceptacja ich postanowień poprzez oznaczenie odpowiednich checkboxów.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich w szczególności praw autorskich dot. sprzedawanych w sklepie dzieł;
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, wyłącznie poprzez stronę internetową www.arturjobda.pl
 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym,
  2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Dotpay.
 7. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 9. Po prawidłowym złożeniu oraz opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje dostęp online do zakupionego Produktu, za pomocą swojego Konta.
 10. Nie można użyć dwóch kodów rabatowych na jeden produkt.

 

 • 4.
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. W przypadku Produktów będących nagraniami dźwiękowymi oraz ebookami a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:
  1. Kupujący wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży (14 dni), oraz
  2. Kupujący został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  3. Zwrot pozostałych produktów oraz produktów cyfrowych (w przypadku, gdy Kupujący nie zrzekł się prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) jest możliwy w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Kupującego jednak produkt ten nie może nosić śladów używania np. zagięcia kartek,
  4. W przypadku pakietów treningów personalnych lub planów treningowych czy planów dietetycznych brak jest możliwości zwrotu w przypadku rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę – za rozpoczęcie świadczenia uważa się także uzgodnienie terminu treningu, rozpoczęcie sporządzania planu treningowego lub rozpoczęcie sporządzania planu dietetycznego. Rozpoczęciem sporządzania w/w planów jest powzięcie istotnych informacji od Kupującego w przedmiocie wykonania tych planów;
  5. Oświadczenie o zwrocie Produktów powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy;
  6. Oświadczenie powinno zawierać nr zamówienia, imię nazwisko Kupującego, nr rachunku bankowego na który mają zostać zwrócone środki
  7. Zwracane Produkty winny zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży;
  8. O decyzji w przedmiocie zwrotu produktów Sprzedawca poinformuje Kupującego w ciągu 14 dni od otrzymania produktu;
  9. W przypadku akceptacji zwrotu Produktu Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 

 • 5.
  REKLAMACJA PRODUKTU CYFROWEGO
 1. Postanowienia niniejszego § dotyczą wyłącznie:
  1. Kupujący będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego;
  3. Niezgodności z Umową o dostarczanie Produktu cyfrowego z Umową;
 2. Dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania w chwili jego dostarczenia;
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  1. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili;
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową;
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej Sprzedawcy
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  2. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  3. Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  4. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
  4. opis ujawnionej Niezgodności;
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia;
  6. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. Kupujący nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta, Towaru cyfrowego otrzymanego nieodpłatnie;
 15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 17. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.
 18. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 19. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 20. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

 

 • 5a
  REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego dotyczą wyłącznie:
  • Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
  • Niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.
 2. Towar fizyczny dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru fizycznego Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego paragrafu
 5. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  • naprawy Towaru fizycznego albo
  • wymiany Towaru fizycznego.
 6. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres Sprzedawcy.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer Zamówienia;
  • datę dostarczenia Towaru fizycznego;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • żądanie naprawy albo wymiany Towaru fizycznego.
 8. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
  • naprawy Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru fizycznego;
  • wymiany Towaru fizycznego – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru fizycznego;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

 1. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:
  • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;
  • uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. powyżej;
  • odmawia doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. powyżej;
  • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 3. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru fizycznego oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny na swój koszt.
 6. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru fizycznego, który następnie został wymieniony.
 7. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;
  • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;
  • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Kupującego;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer Zamówienia;
  • datę dostarczenia Towaru fizycznego;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;
  • oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru fizycznego, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru fizycznego albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru fizycznego niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru fizycznego zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 11. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar fizyczny Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru fizycznego powinno nastąpić pod adres Sprzedawcy;
 13. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru fizycznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 6.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem Umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

 • 7.
  OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie Produkty oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.arturjobda.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.arturjobda.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są utworem w rozumieniu przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.].
 5. Kupujący zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Sklepu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Kupującemu na mocy licencji Kupującego, o której mowa w dalszych punktach niniejszego paragrafu.
 6. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek.
 7. Kupujący może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 8. Kupujący nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych
  2. Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  3. ingerowania w zawartość Produktów,
  4. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
  5. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  6. oddawania w najem Produktu,
  7. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa w powyższych punktach, Sprzedawca wezwie Kupującego do usunięcia skutków naruszeń na koszt Kupującego. W przypadku niedostosowania się Kupującego do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Kupującego wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia licencji Kupującego lub innych praw do Produktu.
 • 7.

 

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. kliknąć opcję „Dołącz”.
 2. Kliknięcie opcji „Dołącz” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Użytkownika także poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy.
 6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  2. wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

 

 • 8.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 11.2018r.
 2. Integralną część regulaminu stanowi Regulamin Treningów Personalnych zał. 1;
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

 

Załącznik 1

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

1.Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest:

– skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem/fizjoterapeutą, pod
opieką którego pozostaje możliwość podjęcia zaleconego przez Trenera wysiłku;
– przejść badania lekarskie zalecone przez lekarza prowadzącego lub innego
specjalistę, pod opieką którego pozostaje Klient;
– udzielić trenerowi wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia celem
dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia Klienta.

 1. Odpowiedzialność za przystąpienie do treningów z Trenerem bez dopełnienia
  wymogów zawartych w punkcie 1 (w tym powikłań, kontuzji) obciąża w całości
  Klienta.
 2. Klient powinien jasno określić Trenerowi cel swoich ćwiczeń i słuchać rad Trenera,
  gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, dietyi suplementacji jest
  gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które Klient ma zamiar poprawić.
  Trener jest zobowiązany dołożyć starań aby pomóc osiągnąć cel Klientowi.
 3. Trener nie bierze odpowiedzialności za osiągnięcie zamierzonego celu.
 4. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech
  treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała
  itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej
  diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża Klienta
  do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80% o sukcesie
  treningowym.
 5. Jeżeli klient korzysta/korzystał z usług innego dietetyka niż Trener, jak również
  z planu treningowego w ramach mikro lub mezo cyklu rozpisanego przez
  poprzedniego trenera zaleca się przed przystąpieniem do treningów okazać plan
  Trenerowi personalnemu celem dopasowania go do planu treningowego.
 6. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach(treningu
  personalnym). Zalecane jest przybycie 15-20min wcześniej celem przygotowania się
  do treningu i rozgrzania na bieżni lub innej maszynie cardio.
 7. Trening personalny z trenerem trwa 50-60min. W zależności od stopnia zawansowania
  Klienta.
 8. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy Klienta trening nie zostanie
  wydłużony o czas niepunktualności.
 9. Grafik treningów personalnych zostaje ułożony w porozumieniu z klientem na „stałe”
  (z góry umówione dni tygodnia i godziny) do póki nie zostanie zmieniony przez
  Klienta lub Trenera w ramach innych wolnych terminów.
 10. Jeżeli Klient nie ma ustalonych na stałe terminów treningów – terminy treningów
  ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem lub w inny ustalony sposób(np. z dnia na
  dzień w ramach wolnych terminów).
 11. Trening wykupiony w ramach „pakietu” należy odwołać albo zmienić jego termin
  przynajmniej na 12 godzin przed planowanym terminem treningu, inaczej trening
  zaliczany jest przez Trenera jako odbyty.

13.W przypadku rezerwacji terminu treningu poza „pakietem” w razie odwołania
treningu przez Klienta w dniu umówionego terminu treningu Klient zostanie
obciążony opłatą w wysokości 40zł, która zostanie doliczona do wynagrodzenia za
kolejny trening.

14.W przypadku odwołania w planowanym dniu odbycia się treningu dwóch treningów
z rzędu wykupionych poza „pakietem” Trener może poprosić o płatność „z góry”,
która w razie odwołania treningu na krócej niż 12h przed planowanym treningiem
przepada. Może także wypowiedzieć współpracę z Klientem ze skutkiem
natychmiastowym.

15.Każdy trening odwołany przez Trenera na krócej niż 12 godzin przed planowanym
terminem treningu, albo spóźnienie na trening powyżej 20 min jest premiowane
gratisowym treningiem.

16.Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy. Niedozwolone jest ćwiczenie w obuwiu niedostosowanym do charakteru ćwiczeń. Klient powinien zaopatrzyć się na czas treningu w wodę mineralną, aby uzupełniać utracone płyny podczas treningu, jak
również w ręcznik celem kładzenia na sprzętach treningowych czy macie.

17.Wskazane jest aby Klient przyszedł na trening po wcześniej spożytym posiłku (lekki
posiłek) wg zaleceń Trenera czy dietetyka. Nie stosowanie się do tych zaleceń może
powodować zasłabnięcia na treningu czy brak sił witalnych do jego wykonania.

18.W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki
cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą
glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków, cukierki z dekstrozą).

19.W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Klienta podczas treningu
może on zostać poproszony przez Trenera o dodatkową konsultację lekarską.
W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone przez Trenera
do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

20.Klienta obowiązuje regulamin siłowni/fitness clubu, w której/ym odbywają się zajęcia.

 1. Klienta obowiązują opłaty z tytułu wejścia na siłownię/wejścia do klubu (karnet,
  jednorazowe wejście, albo podbicie kartą Multi-sport) i są one niezależne od opłaty za trening.
 2. Opłata za trening jest uiszczana Trenerowi z góry, przed treningiem. Opłata w ramach pakietu naliczana jest od momentu zapłaty całej wartości pakietu, w przeciwnym wypadku obowiązuje stawka jak za pojedynczy trening.
 3. Płatność za treningi może być dokonywana gotówką u Trenera, albo na dane:

Artur Jobda 05-400 Otwock mbank: 98 1140 2004 0000 3402 7098 3617

 1. W przypadku wybrania płatności przelewem, Trener może odwołać trening, gdy nie odnotował zaksięgowania płatności za umówiony trening.
 2. Zwrot za niewykorzystany „pakiet treningowy” jest możliwy jedynie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Trenera. Rozliczenie nastąpi na podstawie następującego wzoru:
  Zapłacona kwota – (liczba wykorzystanych treningów x stawka pojedynczego treningu) Odliczone zostają również treningi, które nie zostały odwołane zgodnie z ww. zasadami
 3. Pakiety treningowe (10 zajęć) są ważne 6 miesięcy od momentu wykupienia. Po tym czasie, niewykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować albo odprzedać innej osobie.
 4. Naruszenie regulaminu uprawnia Trenera do odmówienia przeprowadzenia treningu.
 5. Za trening, który nie odbył się z winy Klienta pobierana jest przez Trenera opłata w wysokości jednostkowego treningu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję,
że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Artur Jobda prowadzący
działalność gospodarczą pod adresem ul. Goldflama 8a w Otwocku posiadający numer NIP
532-198-50-83

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy
  sprzedaży/komisu, , zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest
  przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych
powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w
stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy,
  nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 2. Pani/Pana* dane osobowe powierzane są wyłącznie osobom, którym powierzono
  pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie
  zasad przetwarzania.
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
  VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
  uniemożliwić wykonanie umowy.

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie
są profilowane.

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
  Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie
  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z
  prawem, przed jej wycofaniem.

 

Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykonywania ćwiczeń prezentowanych w Produktach oraz za ich wykonanie przez osoby, które ze względu na stan zdrowia lub poziom wytrenowania nie powinny takich ćwiczeń wykonywać. Przed wykonaniem jakichkolwiek ćwiczeń zaleca się konsultację z lekarzem oraz dokładne zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w kupowanych Produktach, jak i trzeźwą ocenę własnego stanu wytrenowania.