Regulamin sklepu
https://www.arturjobda.pl

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy https://www.arturjobda.pl/ prowadzony jest przez jest Artur Jobda 05-400 Otwock ul: Goldflama 8a NIP:5321985083
 1. , zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
  1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta, wypełniany podczas składania pierwszego Zamówienia
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
  7. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawcę,
  8. Produkt – dostępne w Sklepie internetowym w formie zapisu video – plan treningowy lub szkolenie,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,
  3. umożliwieniu wyrażenia opinii na temat danego Produktu.
 4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego arturjobda.pl, świadczonych drogą elektroniczną, jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 5. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

 

§ 2.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta podczas składania pierwszego Zamówienia
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontak@arturjobda.pl

 

§ 3.
WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, wyłącznie poprzez stronę internetową www.arturjobda.pl
 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym,
  2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Dotpay.
 7. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 9. Po prawidłowym złożeniu oraz opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje dostęp online do zakupionego Produktu, za pomocą swojego Konta.
 10. Nie można użyć dwóch kodów rabatowych na jeden produkt.

 

§ 4.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:
  1. Kupujący wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży (14 dni), oraz
  2. Kupujący został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  3. Zwrot książki w wersji papierowej jest możliwy jedynie w momencie, gdy książka okazała się wadliwa i nie była używana oraz nie nosi takowych śladów. Gdy książka została uszkodzona przez kuriera, wymagany jest protokół szkody. Czas na ewentualny zwrot i odstąpienie od umowy to 7 dni.

 

§ 5.
REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego należy kierować drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontak@arturjobda.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail Kupującego,
  2. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  3. opis wady oraz datę jej powstania.
 3. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 4. Sprzedawce nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykonywania ćwiczeń prezentowanych w Produktach oraz za ich wykonanie przez osoby, które ze względu na stan zdrowia lub poziom wytrenowania nie powinny takich ćwiczeń wykonywać. Przed wykonaniem jakichkolwiek ćwiczeń zaleca się konsultację z lekarzem oraz dokładne zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w kupowanych Produktach, jak i trzeźwą ocenę własnego stanu wytrenowania.

 

 § 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem Umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

 § 7.
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie Produkty oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.arturjobda.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.arturjobda.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są utworem w rozumieniu przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.].
 5. Kupujący zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Sklepu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Kupującemu na mocy licencji Kupującego, o której mowa w dalszych punktach niniejszego paragrafu.
 6. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek.
 7. Kupujący może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 8. Kupujący nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość Produktów,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  5. oddawania w najem Produktu,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa w powyższych punktach, Sprzedawca wezwie Kupującego do usunięcia skutków naruszeń na koszt Kupującego. W przypadku niedostosowania się Kupującego do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Kupującego wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia licencji Kupującego lub innych praw do Produktu.

 

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 7.11.2018r.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

1. Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest:

– skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem/fizjoterapeutą, pod
opieką którego pozostaje możliwość podjęcia zaleconego przez Trenera wysiłku;
– przejść badania lekarskie zalecone przez lekarza prowadzącego lub innego
specjalistę, pod opieką którego pozostaje Klient;
– udzielić trenerowi wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia celem
dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia Klienta.

2. Odpowiedzialność za przystąpienie do treningów z Trenerem bez dopełnienia
wymogów zawartych w punkcie 1 (w tym powikłań, kontuzji) obciąża w całości
Klienta.

3. Klient powinien jasno określić Trenerowi cel swoich ćwiczeń i słuchać rad Trenera,
gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, dietyi suplementacji jest
gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które Klient ma zamiar poprawić.
Trener jest zobowiązany dołożyć starań aby pomóc osiągnąć cel Klientowi.

4. Trener nie bierze odpowiedzialności za osiągnięcie zamierzonego celu.

5. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech
treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała
itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej
diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża Klienta
do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80% o sukcesie
treningowym.

6. Jeżeli klient korzysta/korzystał z usług innego dietetyka niż Trener, jak również
z planu treningowego w ramach mikro lub mezo cyklu rozpisanego przez
poprzedniego trenera zaleca się przed przystąpieniem do treningów okazać plan
Trenerowi personalnemu celem dopasowania go do planu treningowego.

7. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach(treningu
personalnym). Zalecane jest przybycie 15-20min wcześniej celem przygotowania się
do treningu i rozgrzania na bieżni lub innej maszynie cardio.

8. Trening personalny z trenerem trwa 50-60min. W zależności od stopnia zawansowania
Klienta.

9. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy Klienta trening nie zostanie
wydłużony o czas niepunktualności.

10. Grafik treningów personalnych zostaje ułożony w porozumieniu z klientem na „stałe”
(z góry umówione dni tygodnia i godziny) do póki nie zostanie zmieniony przez
Klienta lub Trenera w ramach innych wolnych terminów.

11. Jeżeli Klient nie ma ustalonych na stałe terminów treningów – terminy treningów
ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem lub w inny ustalony sposób(np. z dnia na
dzień w ramach wolnych terminów).

12. Trening wykupiony w ramach „pakietu” należy odwołać albo zmienić jego termin
przynajmniej na 12 godzin przed planowanym terminem treningu, inaczej trening
zaliczany jest przez Trenera jako odbyty.

13.W przypadku rezerwacji terminu treningu poza „pakietem” w razie odwołania
treningu przez Klienta w dniu umówionego terminu treningu Klient zostanie
obciążony opłatą w wysokości 40zł, która zostanie doliczona do wynagrodzenia za
kolejny trening.

14.W przypadku odwołania w planowanym dniu odbycia się treningu dwóch treningów
z rzędu wykupionych poza „pakietem” Trener może poprosić o płatność „z góry”,
która w razie odwołania treningu na krócej niż 12h przed planowanym treningiem
przepada. Może także wypowiedzieć współpracę z Klientem ze skutkiem
natychmiastowym.

15.Każdy trening odwołany przez Trenera na krócej niż 12 godzin przed planowanym
terminem treningu, albo spóźnienie na trening powyżej 20 min jest premiowane
gratisowym treningiem.

16.Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy. Niedozwolone jest ćwiczenie w obuwiu
niedostosowanym do charakteru ćwiczeń. Klient powinien zaopatrzyć się na czas
treningu w wodę mineralną, aby uzupełniać utracone płyny podczas treningu, jak
również w ręcznik celem kładzenia na sprzętach treningowych czy macie.

17.Wskazane jest aby Klient przyszedł na trening po wcześniej spożytym posiłku (lekki
posiłek) wg zaleceń Trenera czy dietetyka. Nie stosowanie się do tych zaleceń może
powodować zasłabnięcia na treningu czy brak sił witalnych do jego wykonania.

18.W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki
cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą
glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków, cukierki z dekstrozą).

19.W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Klienta podczas treningu
może on zostać poproszony przez Trenera o dodatkową konsultację lekarską.
W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone przez Trenera
do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

20.Klienta obowiązuje regulamin siłowni/fitness clubu, w której/ym odbywają się zajęcia.

21. Klienta obowiązują opłaty z tytułu wejścia na siłownię/wejścia do klubu (karnet,
jednorazowe wejście, albo podbicie kartą Multi-sport) i są one niezależne od opłaty za
trening.

22. Opłata za trening jest uiszczana Trenerowi z góry, przed treningiem. Opłata w ramach
pakietu naliczana jest od momentu zapłaty całej wartości pakietu, w przeciwnym
wypadku obowiązuje stawka jak za pojedynczy trening.

23. Płatność za treningi może być dokonywana gotówką u Trenera, albo na dane:

Artur Jobda 05-400 Otwock mbank: 98 1140 2004 0000 3402 7098 3617

24. W przypadku wybrania płatności przelewem, Trener może odwołać trening, gdy nie
odnotował zaksięgowania płatności za umówiony trening.

25. Zwrot za niewykorzystany „pakiet treningowy” jest możliwy jedynie po przedłożeniu
zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak
również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez
Trenera. Rozliczenie nastąpi na podstawie następującego wzoru:
Zapłacona kwota – (liczba wykorzystanych treningów x stawka pojedynczego treningu)
Odliczone zostają również treningi, które nie zostały odwołane zgodnie z ww. zasadami

26. Pakiety treningowe (10 zajęć) są ważne 6 miesięcy od momentu wykupienia. Po tym
czasie, niewykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania
pakietu, można go podarować albo odprzedać innej osobie.

27. Naruszenie regulaminu uprawnia Trenera do odmówienia przeprowadzenia treningu.

28.
Za trening, który nie odbył się z winy Klienta pobierana jest przez Trenera opłata w
wysokości jednostkowego treningu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję,
że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Artur Jobda prowadzący
działalność gospodarczą pod adresem ul. Goldflama 8a w Otwocku posiadający numer NIP
532-198-50-83

II. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy
sprzedaży/komisu, , zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest
przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych
powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w
stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy,
nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

V. Pani/Pana* dane osobowe powierzane są wyłącznie osobom, którym powierzono
pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie
zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
uniemożliwić wykonanie umowy.

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie
są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z
prawem, przed jej wycofaniem.